Makaleler

/Makaleler
Makaleler2017-08-25T17:22:28+00:00

AYM’DEN KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARINA İLİŞKİN ÖNEMLİ İPTAL KARARI

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 35. Maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkı, kişiye, maliki olduğu şey üzerinde, hukuk düzeni içerisinde, dilediği gibi tasarrufta bulunma hakkı vermektedir. Mülkiyet hakkı sınırsız bir hak olarak düzenlenmemiş, bu hakkın kamu yararı amacıyla ve kanunla sınırlandırılabileceği öngörülmüştür. Kamulaştırma kavramı ise Anayasanın 46. Maddesinde yer almakta olup, devlet ve kamu tüzel kişileri tarafından, özel mülkiyete konu taşınmazların tamamının veya bir kısmının karşılığı ödenmek suretiyle kamu hizmetlerine tahsis edilmesi, yani mülkiyet hakkının kamu yararına sınırlandırılması anlamına gelmektedir. İmar Kanunu’na göre, kamu hizmetlerine tahsis edilmiş [...]

By |Haziran 27th, 2018|Categories: Figen Şimşek, Gayrimenkul Hukuku, İmar Hukuku, Kadir Kurtuluş|Tags: , , , , , , , , , , , , , |AYM’DEN KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARINA İLİŞKİN ÖNEMLİ İPTAL KARARI için yorumlar kapalı

Dikkat! Müteahhit evinizi ipotek ettirebilir

Bilindiği üzere ülkemizde inşaat sektörü hayli hareketli. Özellikle kamuoyunda kentsel dönüşüm yasası olarak bilinen 6306 sayılı kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte çok sayıda inşaat firması ortaya çıktı. Bu firmaların kat karşılığı inşaat sözleşmeleri ile üstlendikleri inşaatları tamamlayabilmeleri için karşılaştıkları en önemli sorun ise finansman sorunu olarak karşımıza çıkıyor. Müteahhitler finansman sorununun çözümü için daha inşaata başlamadan kat irtifakı kurup banka kredisine başvuruyor. Başvurulan bu yöntem ise tüketici aleyhine bir durum oluşturuyor, zira kredinin teminatı olarak yapılacak daireler üzerine banka lehine ipotek tesis ediliyor. Dolayısıyla maketten satış [...]

Boşanmadan önce aldığınız ev boşandıktan sonra kimin olacak?

Avukat Kadir Kurtuluş’a 1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe giren 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ile getirilmiş “Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi”ni sorduk. ‘’Söz konusu bu yasal mal rejiminin ana hedefi ekonomik gücü elinde bulunduran erkek gücüne karşın evde çalışan ve ekonomik gücü bulunmayan kadını korumaktır.’’ diyen Kurtuluş sözlerine şu şekilde devam etti: Boşanma sonrası mal paylaşımı boşanmanın en sancılı sürecini oluşturur. Boşanma kararı alan eşlerin çoğunluğu bu konuda uzlaşamadıklarından dolayı durum genellikle mahkemelere intikal etmektedir. Bu gibi durumlarda her şeyden önce tarafların tabi olduğu mal rejimi [...]

By |Ekim 13th, 2017|Categories: Gayrimenkul Hukuku, Kadir Kurtuluş|Tags: , , , , |Boşanmadan önce aldığınız ev boşandıktan sonra kimin olacak? için yorumlar kapalı

KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRALARINDA İHTİYAÇ NEDENİYLE TAHLİYE DAVALARI

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda “Konut ve çatılı işyeri kiralarında sözleşmenin dava yolu ile feshi” başlığı altında kiraya verenden kaynaklanan sebeplerle, “gereksinim, yeniden inşa ve imar” kenar başlığı altında ihtiyaç nedeniyle tahliye davaları düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye ilişkin uygulama ve içtihatlar 6570 Sayılı Kanunun uygulaması döneminde oluşmuş ve yerleşmiştir. İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davasının Şartları Kiraya verenin, kendisinin, eşinin, altsoyunnun (çocuk torun vs.), üstsoyunun (anne, baba, babaanne vs.) veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişilerin (nafaka vermekle yükümlü olduğu kişi vb.) konut ya da işyeri gereksinimi [...]

By |Ekim 10th, 2017|Categories: Figen Şimşek, Gayrimenkul Hukuku|Tags: , , , , , , , , , , , |KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRALARINDA İHTİYAÇ NEDENİYLE TAHLİYE DAVALARI için yorumlar kapalı

2B ARAZİLERİNİN SATIŞINDA BAŞVURU SÜRELERİ UZATILDI

Kamuoyunda "2B" olarak bilinen orman vasfını yitirmiş arazilere ilişkin başvuru ve ödeme süreleri 07.09.2017 tarihine kadar uzatılmıştı. Bu süre Bakanlar Kurulu kararı ile 6 ay daha uzatıldı. Konuya ilişkin 22.09.2017 tarihli ve 2017/10842 sayılı Bakanlar Kurulu kararı 03.10.2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, 2B alanlarındaki taşınmazların satışına ilişkin süresinde başvurmayanlara, kendilerine yapılan tebligatta belirtilen bedeli süresi içinde ödemeyenlere ve taksitli satışlarda sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde yatırmayanlara verilen başvuru ve ödeme sürelerinin 6 ay daha uzatılmasına karar verilmiştir. Hazineye ait tarım arazilerinin [...]

By |Ekim 3rd, 2017|Categories: Figen Şimşek, Gayrimenkul Hukuku|Tags: , , , , , , |2B ARAZİLERİNİN SATIŞINDA BAŞVURU SÜRELERİ UZATILDI için yorumlar kapalı

VELİ’NİN VELAYETİ ALTINDAKİ KÜÇÜK ADINA TAŞINMAZ ALIMI, SINIRLI AYNİ HAK TESİSİ

Türk Medeni Kanunu Madde 342 - Ana ve baba, velayetleri çerçevesinde üçüncü kişilere karşı çocuklarının yasal temsilcisidirler. Vesayet makamlarının iznine bağlı hususlar dışında kısıtlıların temsiline ilişkin hükümler velayetteki temsilde de uygulanır. Madde 345 - Çocuk ile ana veya baba arasında ya da ana ve babanın menfaatine olarak çocuk ile üçüncü kişi arasında yapılacak bir hukuki işlemle çocuğun borç altına girebilmesi, bir kayyımın katılmasına ve hakimin onayına bağlıdır. Madde 352 - Ana ve baba, velayetleri devam ettiği sürece çocuğun mallarını yönetme hakkına sahip ve bununla yükümlüdürler; [...]

By |Eylül 27th, 2017|Categories: meltem cinköse|Tags: , , , , , , , |VELİ’NİN VELAYETİ ALTINDAKİ KÜÇÜK ADINA TAŞINMAZ ALIMI, SINIRLI AYNİ HAK TESİSİ için yorumlar kapalı

Kullanıcıların isim belirtmeden üye olup yorum yapabildiği sitelerde yer sağlayıcının sorumluluğu

T.C. YARGITAY 4.Hukuk Dairesi Esas: 2013/18163 Karar: 2014/12640 Karar Tarihi: 30.09.2014 ÖZET: Dava, kişilik haklarının ihlaline dayalı manevi tazminat istemine ilişkindir. Dosya kapsamından davacı hakkında davalı şirketin sahibi olduğu sitede 2011 yılı şubat ayından itibaren saldırgan ve aşağılayıcı ifadeler kullanıldığı, 28.2.2011 tarihli ihtarnameyle davacının çalıştığı şirket adıyla davacının da ismi belirtilerek ve onun hakkında da geçerli olacak şekilde uyarıda bulunulduğu, buna rağmen uyar-kaldır sisteminin işletilmediği ve uzun bir süre yayına devam edildiği, makul süre ilkesinin de aşıldığı, ayrıca site sahibi olan davalının yorumların içeriğini denetleme [...]

By |Eylül 20th, 2017|Categories: meltem cinköse|Tags: , , , , , , , , , |Kullanıcıların isim belirtmeden üye olup yorum yapabildiği sitelerde yer sağlayıcının sorumluluğu için yorumlar kapalı

KİRA SÖZLEŞMELERİNDE TARAFLARIN  HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ  

Kira sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir. Kira sözleşmesinin yazılı olarak yapılması şart değildir. Kiracı oturmaya başlamış ve kiraya veren de kira bedelini tahsil etmiş ise kira sözleşmesi var kabul edilir. Kira sözleşmesi, belirli ve belirli olmayan bir süre için yapılabilir. Kararlaştırılan sürenin geçmesiyle herhangi bir bildirim olmaksızın sona erecek kira sözleşmesi belirli sürelidir; diğer kira sözleşmeleri belirli olmayan bir süre için yapılmış sayılır. KİRAYA VERENİN BORÇLARI: ( [...]

VADE TARİHİ OLMAYAN GÖRÜNDÜĞÜNDE ÖDENECEK OLAN SENETLERİN HUKUKİ DURUMU VE TARAFLARA ETKİSİ

Bono,  bilindiği üzere borçlusu tarafından alacaklıya verilen ve belirli bir paranın belirli bir süre sonra ödeneceğini gösteren  belgedir.  Senetler vadeli olabileceği gibi kimi zaman vade konulmadan da verilebilmektedir. Öncelikle senetlerin geçerlilik koşullarına değinip sonra vadesi olmayan senedin  taraflara etkisi hususuna açıklık getirelim. Senetlerin geçeli olabilmesi için belli başlı unsurları içeriğinde barındırıyor olması gerekmektedir. Bunlar; Bono veya poliçe kelimesi Kayıtsız şartsız bir bedel ödeme vaadi Muhattabın adı, soyadı Vade Kimin emrine ödenecek ise ad ve soyadı Ödeme Yeri Düzenlenme tarihi ve yeri Düzenleyenin imzası Görüldüğü üzere [...]

By |Eylül 10th, 2017|Categories: sevcan yalçın|Tags: , , , , , , |VADE TARİHİ OLMAYAN GÖRÜNDÜĞÜNDE ÖDENECEK OLAN SENETLERİN HUKUKİ DURUMU VE TARAFLARA ETKİSİ için yorumlar kapalı

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA

Mülkiyet hakkı, bir taşınır veya taşınmaz eşya üzerinde sahibine kullanma, yararlanma ve tasarruf hakkı sağlayan mutlak bir haktır. Bu hak, T.C Anayasası ile güvence altına alınmıştır. Anayasanın mülkiyet hakkını düzenleyen 35. Maddesinde, “Herkes mülkiyet hakkına sahiptir.  Bu hak, ancak kamu yararı amacıyla kanunla sınırlanabilir” demektedir. Yine Anayasanın 46. Maddesinde, kamu yararı amacıyla mülkiyet hakkının sınırlandırılması, yani kamulaştırma düzenlenmiştir. Buna göre “Devlet ve kamu tüzel kişileri; kamu yararının gerektirdiği hallerde, karşılıklarını peşin ödemek şartıyla, özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamını veya bir kısmını, kanunla gösterilen esas [...]

ŞİRKETLER ARASI ORGANİK BAĞIN TESPİTİ VE İSTİHKAK PROSEDÜRÜ

Günümüzde yaygın olarak işverenler mevcut  şirketlerini ticaret sicil kaydından sildirmeseler bile faal olarak kullanmamakta ve  aynı veya değişik yerlerde değişik isimler adı altında başka şirketler kurarak faaliyetlerine devam ettirebilmektedirler.  Bu durum çoğunlukla  şirketlerden alacağı olan alacaklıların mağduriyetine neden olmaktadır. Aynı şekilde o şirkette çalışan işçilerde dolaylı olarak mağdur olmaktadırlar. Burada çalışan işçiler bu değişik şirketlerde girdi çıktı gösterilmekte veya tabela şirketinde çalışırken sigortası başka bir şirket tarafından yatırılıyor gösterilmektedir. Bu gibi olayların çözümünde, organik bağ ve birlikle istihdam konularının araştırılması önem arzetmektedir. Ancak bu organik [...]

By |Eylül 6th, 2017|Categories: İcra İflas ve Şirketler Hukuku, sevcan yalçın|Tags: , , , , |ŞİRKETLER ARASI ORGANİK BAĞIN TESPİTİ VE İSTİHKAK PROSEDÜRÜ için yorumlar kapalı

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI VE 6745 SAYILI KANUN’UN GETİRDİKLERİ

Mülkiyet hakkı, kişiye, maliki olduğu şey üzerinde hukuk düzeni içerisinde dilediği gibi tasarrufta bulunma hakkı vermektedir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 35. Maddesinde ise herkesin mülkiyet hakkı anayasal güvence altına alınmış olup, bu hakkın ancak kamu yararı gereğince sınırlanabileceği belirtilmiştir. Kamulaştırmasız El Atma Kavramı İmar Kanunu’nun 10. Maddesine göre; belediyelerin; imar planlarının yürürlüğe girmesinden en geç 3 ay içinde, bu planı tatbik etmek üzere 5 yıllık imar programlarını hazırlamaları ve beş yıllık imar programları sınırları içinde kalan alanlardaki kamu hizmet tesislerine tahsis edilmiş olan yerleri, ilgili kamu [...]

By |Eylül 6th, 2017|Categories: Figen Şimşek, Gayrimenkul Hukuku|Tags: , , , , , , , , , , , |KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI VE 6745 SAYILI KANUN’UN GETİRDİKLERİ için yorumlar kapalı

GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA ( EMNİYETİ SUİSTİMAL ) SUÇUNUN İNCELENMESİ

5237 Sayılı TCK Madde 155 – (1) Başkasına ait olup da, muhafaza etmek veya belirli bir şekilde kullanmak üzere zilyetliği kendisine devredilmiş olan mal üzerinde, kendisinin veya başkasının yararına olarak, zilyetliğin devri amacı dışında tasarrufta bulunan veya bu devir olgusunu inkar eden kişi, şikâyet üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu madde ile korunan menfaat, mülkiyet hakkı ve kişiler arasında var olan güven duygusudur. SUÇUN UNSURLARI FAİL: Güveni kötüye kullanma suçunun faili suç konusu malın teslim edildiği kimsedir. [...]

By |Ağustos 30th, 2017|Categories: meltem cinköse|Tags: , , , , , , , , , , , |GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA ( EMNİYETİ SUİSTİMAL ) SUÇUNUN İNCELENMESİ için yorumlar kapalı

İşçinin Hatırlatıldığı Halde Görevini Yapmaması

İşçinin hatırlatıldığı halde görevini yapmamakta ısrar etmesi, işverene iş sözleşmesini haklı nedenle derhal fesih hakkı veren hallerdendir. Bu durum, işverenin haklı nedenle derhal fesih hakkını düzenleyen 4857 Sayılı İş Kanunun 25. maddesinin 2. fıkrası h bendinde "İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi" şeklinde düzenlenmiştir. Ancak işverenin bu madde kapsamında derhal fesih hakkını kullanabilmesi için bazı şartların gerçekleşmesi gerekmektedir. 1-İşçiye verilen görev kendi iş tanımı içinde yer almalıdır İşçinin kendi görev tanımına girmeyen işi yapma zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu yüzden işçiden yapılması [...]

By |Temmuz 22nd, 2017|Categories: Figen Şimşek|İşçinin Hatırlatıldığı Halde Görevini Yapmaması için yorumlar kapalı

Kentsel Dönüşüm ve Arsa Payının Düzeltilmesi Davaları

Kentsel Dönüşüm ve Arsa Payının Düzeltilmesi Davaları Kamuoyunda Kentsel Dönüşüm Yasası olarak bilinen 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’a göre dönüştürülecek yapılarla ilgili karar alınması için maliklerin 2/3 çoğunluğu yeterlidir. 2/3 çoğunluğun hesaplanmasında ise arsa payı rol oynamaktadır. Arsa payı ise Anayasa’da ve uluslar arası sözleşmelerde güvence altına alınan mülkiyet hakkının bir yansıması olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yüzden arsa paylarının doğru tespit edilmesi son derece önemlidir. 6306 Sayılı Kanun’da 2/3 çoğunluğun yeterli olması azınlıkta kalan maliklerin mülkiyet hakkını kısıtlayıcı niteliktedir. Mülkiyet hakkının [...]

Geçmiş Yazılarımız