Makaleler

/Makaleler
Makaleler 2017-08-25T17:22:28+00:00

KİRA SÖZLEŞMELERİNDE TARAFLARIN  HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ  

Kira sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir. Kira sözleşmesinin yazılı olarak yapılması şart değildir. Kiracı oturmaya başlamış ve kiraya veren de kira bedelini tahsil etmiş ise kira sözleşmesi var kabul edilir. Kira sözleşmesi, belirli ve belirli olmayan bir süre için yapılabilir. Kararlaştırılan sürenin geçmesiyle herhangi bir bildirim olmaksızın sona erecek kira sözleşmesi belirli sürelidir; diğer kira sözleşmeleri belirli olmayan bir süre için yapılmış sayılır. KİRAYA VERENİN BORÇLARI: ( [...]

VADE TARİHİ OLMAYAN GÖRÜNDÜĞÜNDE ÖDENECEK OLAN SENETLERİN HUKUKİ DURUMU VE TARAFLARA ETKİSİ

Bono,  bilindiği üzere borçlusu tarafından alacaklıya verilen ve belirli bir paranın belirli bir süre sonra ödeneceğini gösteren  belgedir.  Senetler vadeli olabileceği gibi kimi zaman vade konulmadan da verilebilmektedir. Öncelikle senetlerin geçerlilik koşullarına değinip sonra vadesi olmayan senedin  taraflara etkisi hususuna açıklık getirelim. Senetlerin geçeli olabilmesi için belli başlı unsurları içeriğinde barındırıyor olması gerekmektedir. Bunlar; Bono veya poliçe kelimesi Kayıtsız şartsız bir bedel ödeme vaadi Muhattabın adı, soyadı Vade Kimin emrine ödenecek ise ad ve soyadı Ödeme Yeri Düzenlenme tarihi ve yeri Düzenleyenin imzası Görüldüğü üzere [...]

By | Eylül 10th, 2017|Categories: sevcan yalçın|Tags: , , , , , , |VADE TARİHİ OLMAYAN GÖRÜNDÜĞÜNDE ÖDENECEK OLAN SENETLERİN HUKUKİ DURUMU VE TARAFLARA ETKİSİ için yorumlar kapalı

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA

Mülkiyet hakkı, bir taşınır veya taşınmaz eşya üzerinde sahibine kullanma, yararlanma ve tasarruf hakkı sağlayan mutlak bir haktır. Bu hak, T.C Anayasası ile güvence altına alınmıştır. Anayasanın mülkiyet hakkını düzenleyen 35. Maddesinde, “Herkes mülkiyet hakkına sahiptir.  Bu hak, ancak kamu yararı amacıyla kanunla sınırlanabilir” demektedir. Yine Anayasanın 46. Maddesinde, kamu yararı amacıyla mülkiyet hakkının sınırlandırılması, yani kamulaştırma düzenlenmiştir. Buna göre “Devlet ve kamu tüzel kişileri; kamu yararının gerektirdiği hallerde, karşılıklarını peşin ödemek şartıyla, özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamını veya bir kısmını, kanunla gösterilen esas [...]

ŞİRKETLER ARASI ORGANİK BAĞIN TESPİTİ VE İSTİHKAK PROSEDÜRÜ

Günümüzde yaygın olarak işverenler mevcut  şirketlerini ticaret sicil kaydından sildirmeseler bile faal olarak kullanmamakta ve  aynı veya değişik yerlerde değişik isimler adı altında başka şirketler kurarak faaliyetlerine devam ettirebilmektedirler.  Bu durum çoğunlukla  şirketlerden alacağı olan alacaklıların mağduriyetine neden olmaktadır. Aynı şekilde o şirkette çalışan işçilerde dolaylı olarak mağdur olmaktadırlar. Burada çalışan işçiler bu değişik şirketlerde girdi çıktı gösterilmekte veya tabela şirketinde çalışırken sigortası başka bir şirket tarafından yatırılıyor gösterilmektedir. Bu gibi olayların çözümünde, organik bağ ve birlikle istihdam konularının araştırılması önem arzetmektedir. Ancak bu organik [...]

By | Eylül 6th, 2017|Categories: İcra İflas ve Şirketler Hukuku, sevcan yalçın|Tags: , , , , |ŞİRKETLER ARASI ORGANİK BAĞIN TESPİTİ VE İSTİHKAK PROSEDÜRÜ için yorumlar kapalı

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI VE 6745 SAYILI KANUN’UN GETİRDİKLERİ

Mülkiyet hakkı, kişiye, maliki olduğu şey üzerinde hukuk düzeni içerisinde dilediği gibi tasarrufta bulunma hakkı vermektedir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 35. Maddesinde ise herkesin mülkiyet hakkı anayasal güvence altına alınmış olup, bu hakkın ancak kamu yararı gereğince sınırlanabileceği belirtilmiştir. Kamulaştırmasız El Atma Kavramı İmar Kanunu’nun 10. Maddesine göre; belediyelerin; imar planlarının yürürlüğe girmesinden en geç 3 ay içinde, bu planı tatbik etmek üzere 5 yıllık imar programlarını hazırlamaları ve beş yıllık imar programları sınırları içinde kalan alanlardaki kamu hizmet tesislerine tahsis edilmiş olan yerleri, ilgili kamu [...]

By | Eylül 6th, 2017|Categories: figen şimşek, Gayrimenkul Hukuku|Tags: , , , , , , , , , , , |KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI VE 6745 SAYILI KANUN’UN GETİRDİKLERİ için yorumlar kapalı

GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA ( EMNİYETİ SUİSTİMAL ) SUÇUNUN İNCELENMESİ

5237 Sayılı TCK Madde 155 – (1) Başkasına ait olup da, muhafaza etmek veya belirli bir şekilde kullanmak üzere zilyetliği kendisine devredilmiş olan mal üzerinde, kendisinin veya başkasının yararına olarak, zilyetliğin devri amacı dışında tasarrufta bulunan veya bu devir olgusunu inkar eden kişi, şikâyet üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu madde ile korunan menfaat, mülkiyet hakkı ve kişiler arasında var olan güven duygusudur. SUÇUN UNSURLARI FAİL: Güveni kötüye kullanma suçunun faili suç konusu malın teslim edildiği kimsedir. [...]

By | Ağustos 30th, 2017|Categories: meltem cinköse|Tags: , , , , , , , , , , , |GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA ( EMNİYETİ SUİSTİMAL ) SUÇUNUN İNCELENMESİ için yorumlar kapalı

İşçinin Hatırlatıldığı Halde Görevini Yapmaması

İşçinin hatırlatıldığı halde görevini yapmamakta ısrar etmesi, işverene iş sözleşmesini haklı nedenle derhal fesih hakkı veren hallerdendir. Bu durum, işverenin haklı nedenle derhal fesih hakkını düzenleyen 4857 Sayılı İş Kanunun 25. maddesinin 2. fıkrası h bendinde "İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi" şeklinde düzenlenmiştir. Ancak işverenin bu madde kapsamında derhal fesih hakkını kullanabilmesi için bazı şartların gerçekleşmesi gerekmektedir. 1-İşçiye verilen görev kendi iş tanımı içinde yer almalıdır İşçinin kendi görev tanımına girmeyen işi yapma zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu yüzden işçiden yapılması [...]

By | Temmuz 22nd, 2017|Categories: figen şimşek|İşçinin Hatırlatıldığı Halde Görevini Yapmaması için yorumlar kapalı

Kentsel Dönüşüm ve Arsa Payının Düzeltilmesi Davaları

Kentsel Dönüşüm ve Arsa Payının Düzeltilmesi Davaları Kamuoyunda Kentsel Dönüşüm Yasası olarak bilinen 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’a göre dönüştürülecek yapılarla ilgili karar alınması için maliklerin 2/3 çoğunluğu yeterlidir. 2/3 çoğunluğun hesaplanmasında ise arsa payı rol oynamaktadır. Arsa payı ise Anayasa’da ve uluslar arası sözleşmelerde güvence altına alınan mülkiyet hakkının bir yansıması olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yüzden arsa paylarının doğru tespit edilmesi son derece önemlidir. 6306 Sayılı Kanun’da 2/3 çoğunluğun yeterli olması azınlıkta kalan maliklerin mülkiyet hakkını kısıtlayıcı niteliktedir. Mülkiyet hakkının [...]

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu

KANUN NO: 2886 Kabul Tarihi: 08.09.1983 RGT: 10.09.1983 RG NO: 18161 BİRİNCİ KISIM: Genel Esaslar Kapsam: Madde 1 - Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu Kanunda yazılı hükümlere göre yürütülür. Birinci fıkrada sayılan daire ve idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla veya özel kanunların vermiş olduğu yetkiyle kurulmuş bulunan fonların yukarıda belirtilen işlerinin nasıl yapılacağı Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte belirtilir. [...]

By | Haziran 15th, 2017|Categories: Kanun|Tags: , , |2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu için yorumlar kapalı

Ceza Muhakemesi Kanunu

KANUN NO: 5271 Kabul Tarihi: 04.12.2004 RGT: 17.12.2004 RG NO: 25673 BİRİNCİ KİTAP: Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM: Kapsam, Tanımlar, Görev ve Yetki BİRİNCİ BÖLÜM: Kapsam ve Tanımlar Kanunun kapsamı MADDE 1 - (1) Bu Kanun, ceza muhakemesinin nasıl yapılacağı hususundaki kurallar ile bu sürece katılan kişilerin hak, yetki ve yükümlülüklerini düzenler. Tanımlar MADDE 2 - (1) Bu Kanunun uygulanmasında; a) Şüpheli: Soruşturma evresinde, suç şüphesi altında bulunan kişiyi, b) Sanık: Kovuşturmanın başlamasından itibaren hükmün kesinleşmesine kadar, suç şüphesi altında bulunan kişiyi, c) Müdafi: Şüpheli veya [...]

By | Haziran 15th, 2017|Categories: Kanun|Tags: , , , |Ceza Muhakemesi Kanunu için yorumlar kapalı

Kamulaştırma Kanunu

KANUN NO: 2942 Kabul Tarihi: 04.11.1983 RGT: 08.11.1983 RG NO: 18215 BİRİNCİ KISIM: Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 - Bu Kanun; kamu yararının gerektirdiği hallerde gerçek ve özel hukuk tüzelkişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmaz malların, Devlet ve kamu tüzelkişilerince kamulaştırılmasında yapılacak işlemleri, kamulaştırma bedelinin hesaplanmasını, taşınmaz malın ve irtifak hakkının idare adına tescilini, kullanılmayan taşınmaz malın geri alınmasını, idareler arasında taşınmaz malların devir işlemlerini, karşılıklı hak ve yükümlülükler ile bunlara dayalı uyuşmazlıkların çözüm usul ve yöntemlerini düzenler. Özel [...]

By | Haziran 15th, 2017|Categories: Kanun|Tags: , , |Kamulaştırma Kanunu için yorumlar kapalı

Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun

Kanun NO : 3091 Kabul Tarihi : 04.12.1984 R.G. Tarihi : 15.12.1984 R.G. NO : 18606 BİRİNCİ BÖLÜM: Genel Hükümler Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu Kanun; gerçek veya tüzelkişilerin zilyed bulunduğu taşınmaz mallarla kamu idareleri, kamu kurumları ve kuruluşları veya bunlar tarafından idare olunan veya Devlete ait veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan sahipsiz yerlere veya menfaati umuma ait olan taşınmaz mallara yapılan tecavüz veya müdahalelerin, idari makamlar tarafından önlenmesi suretiyle tasarrufa ilişkin güvenliği ve kamu düzenini sağlar. Görev Madde 2 - [...]

By | Haziran 12th, 2017|Categories: Kanun|Tags: , , , , |Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun için yorumlar kapalı

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun

KANUN NO: 6306 Kabul Tarihi: 16.05.2012 RGT: 31.05.2012 RG NO: 28309 BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Kanunun amacı; afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere dair usul ve esasları belirlemektir. Tanımlar MADDE 2 - (1) Bu Kanunun uygulanmasında; a) Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını, b) İdare: Belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeleri, [...]

By | Haziran 12th, 2017|Categories: Kanun|Tags: , |Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun için yorumlar kapalı

6728 SAYILI ÇEK YASASI İLE ÇEK KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

31/1/2012 tarihinde kabul edilen 6273 sayılı kanun ile 5491 sayılı Çek Kanunu’nda düzenlenen karşılıksız çek keşide etme suçu kaldırılmış, karşılıksız çek keşide etmek için idari bir yaptırım olan çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı yaptırımının uygulanması sağlanmıştır. Bu değişikliğin gerekçesi ceza hukukunun “ekonomik suça ekonomik ceza ilkesi” olarak gösterilmiştir. Bu yasada ekonomik suça idari bir yaptırım uygulanması amaçlandığı vurgulanmıştır. Yasaya göre karşılıksız çek keşide eden kişinin şikayet edilmesi halinde hakkında çek hesabı açma ve çek düzenleme yasağı Cumhuriyet Savcısı tarafından uygulanacak ve çek bedeli [...]

By | Haziran 9th, 2017|Categories: İcra İflas ve Şirketler Hukuku, sevcan yalçın|Tags: , , , , , , , , , , , |6728 SAYILI ÇEK YASASI İLE ÇEK KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER için yorumlar kapalı

6831 Sayılı Orman Kanunu

Orman Kanunu KANUN NO: 6831 Kabul Tarihi: 31.08.1956 RGT: 08.09.1956 RG NO: 9402 BİRİNCİ FASIL: Ormanların Tarifi, Taksimi, İdare ve Murakabesi Madde 1 - Tabii olarak yetişen ve emekle yetiştirilen ağaç ve ağaççık toplulukları yerleriyle birlikte orman sayılır. Ancak: A) Sazlıklar; B) Step nebatlariyle örtülü yerler; C) Her çeşit dikenlikler; Ç) Parklar; (DEĞİŞİK BENT RGT: 27.09.1983 RG NO: 18174 KANUN NO: 2896/1) D) Şehir mezarlıklarıyla kasaba ve köylerin hudutları içerisinde bulunan eski (kadim) mezarlıklardaki ağaç ve ağaçlıklarla örtülü yerler; E) Sahipli arazide bulunan ve civarındaki [...]

Geçmiş Yazılarımız