Kanun

/Kanun

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu

2017-06-15T15:16:02+00:00Haziran 15th, 2017|Kategoriler: Kanun|Etiketler: , , |

KANUN NO: 2886 Kabul Tarihi: 08.09.1983 RGT: 10.09.1983 RG NO: 18161 BİRİNCİ KISIM: Genel Esaslar Kapsam: Madde 1 - Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu Kanunda yazılı hükümlere göre yürütülür. Birinci fıkrada sayılan daire ve idarelere [...]

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu için yorumlar kapalı

Ceza Muhakemesi Kanunu

2017-06-15T14:33:56+00:00Haziran 15th, 2017|Kategoriler: Kanun|Etiketler: , , , |

KANUN NO: 5271 Kabul Tarihi: 04.12.2004 RGT: 17.12.2004 RG NO: 25673 BİRİNCİ KİTAP: Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM: Kapsam, Tanımlar, Görev ve Yetki BİRİNCİ BÖLÜM: Kapsam ve Tanımlar Kanunun kapsamı MADDE 1 - (1) Bu Kanun, ceza muhakemesinin nasıl yapılacağı hususundaki kurallar ile bu sürece katılan kişilerin hak, yetki ve yükümlülüklerini düzenler. Tanımlar MADDE 2 - (1) [...]

Ceza Muhakemesi Kanunu için yorumlar kapalı

Kamulaştırma Kanunu

2017-06-15T14:29:04+00:00Haziran 15th, 2017|Kategoriler: Kanun|Etiketler: , , |

KANUN NO: 2942 Kabul Tarihi: 04.11.1983 RGT: 08.11.1983 RG NO: 18215 BİRİNCİ KISIM: Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 - Bu Kanun; kamu yararının gerektirdiği hallerde gerçek ve özel hukuk tüzelkişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmaz malların, Devlet ve kamu tüzelkişilerince kamulaştırılmasında yapılacak işlemleri, kamulaştırma bedelinin hesaplanmasını, taşınmaz malın ve irtifak [...]

Kamulaştırma Kanunu için yorumlar kapalı

Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun

2017-06-12T12:53:23+00:00Haziran 12th, 2017|Kategoriler: Kanun|Etiketler: , , , , |

Kanun NO : 3091 Kabul Tarihi : 04.12.1984 R.G. Tarihi : 15.12.1984 R.G. NO : 18606 BİRİNCİ BÖLÜM: Genel Hükümler Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu Kanun; gerçek veya tüzelkişilerin zilyed bulunduğu taşınmaz mallarla kamu idareleri, kamu kurumları ve kuruluşları veya bunlar tarafından idare olunan veya Devlete ait veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan [...]

Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun için yorumlar kapalı